Säännöt

Otteita Mielenterveysyhdistys VERnetti ry:n säännöistä.

§1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mielenterveysyhdistys VERnetti ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

§2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää jäsenten omaan aktiivisuuteen ja vertaistukeen perustuvaa, mielenterveyttä kohentavaa kuntoutus-, harrastus- ja virkistystoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää kohtaamispaikkaa, jossa jäsenet voivat oleskella, tavata toisiaan vapaamuotoisesti tai järjestetyn toiminnan puitteissa ja joka toimii samalla oppimisympäristönä.

Yhdistys järjestää jäsenilleen eri harrastusalojen kerho- ja opintotoimintaa, sekä jäsenilleen retkiä ja matkoja omakustannushintaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa pienimuotoista yhdistylain §5:n tarkoittamaa liiketoimintaa, järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja juhlia hankittuaan asianmukaisen luvan sekä ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

Yhdistyksen arvot ovat avoimuus, luottamus ja yhteistyö.

§3 Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yhdistyksen kotipaikan alueella asuva asiasta kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhdistys, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

§4 Yhdistyksen jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena perättäisenä kalenterivuotena tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

§5 Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla, sittemin vuoron mukaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on paikalla.